Banner

Çek ve Senet İbrazı, İşten Çıkarma Yasağı Hakkında Alınan Kararlar


Çek ve Senet İbrazı, İşten Çıkarma Yasağı ile Hibe ve Kira Desteği Hakkında Alınan Kararlar

30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan düzenlemeler ile; çek ve senet ibrazı ile kamu alacaklarına yönelik icra iflas takibi 1 Haziran 2021’e kadar yapılamayacak. Ayrıca işten çıkarma yasağı Haziran sonuna kadar, hibe ve kira desteği de 1 ay uzatıldı.

Yapılan Düzenlemelerle;

Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.

b) 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.

d) İşten çıkarma yasağı olarak bilinen ve işverenin iş akdini feshetmesini yasaklayan, 4857 sayılı İş Kanunun geçici 10. Maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki süreler 30 Haziran 2021’e uzatıldı.

e) Esnaflar ile gerçek kişi tacirlere 3 ay süreyle 1.000 TL’lik hibe verilmesini öngören destek süresi 1 ay uzatıldı.

f) İşyeri kira olan esnaf ve gerçek kişi tacirlere, büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 lira kira desteği verilmesine ilişkin hükmün süresi de yine 1 ay uzatıldı.

Önemle duyurulur.