Banner

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması'na istinaden TUR-PAK Menşe İspat Belgesi hakkında duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması'nın, 1 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği ve Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'in de 24.04.2023 tarihli ve 32170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı malumlarıdır.


Bahse konu Anlaşma kapsamında kullanılacak olan TUR-PAK Menşe İspat Belgesi'nin, Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik olarak satış, onay ve vize işlemlerinin tamamlanabilmesi amacıyla Birliğimiz sorumluluğundaki gerekli teknik altyapı çalışması tamamlanmış ve Ticaret Bakanlığı sistemi ile belge özelinde ihtiyaç duyulan entegrasyon, mezkur tarihten önce TOBB Tarafından gerçekleştirilmiştir.


Buna ilaveten, Yönetmelik ekinde yer alan basım talimatına göre Birliğimizce hazırlanan taslak belge örneği, Ticaret Bakanlığı tarafından ilgi (a)'da kayıtlı yazı ile uygun görülmüş ve hemen akabinde TOBB tarafından belgenin toplu basımına başlanmıştır.


Bu kapsamda, 25 Mayıs 2023 tarihi itibariyle toplu basımının tamamlanması öngörülen söz konusu belgeye dair siparişlerinizin, anılan tarihten itibaren TOBB'a iletilmesi halinde ivedilikle Odanıza talep edilen belgeler gönderilecektir.


Ayrıca, söz konusu Bakanlıktan alınan aşağıda bir örneği sunulan yazıda detayları açıklanan gerekçeler nedeniyle, TUR-PAK Menşe İspat Belgelerine ilişkin başvuru, onay ve vize işlemlerinin, mezkur Yönetmeliğin 20 nci maddesine uygun olarak "Issued Retrospectively" (Sonradan Verilmiştir) şeklinde sonradan TUR-PAK Menşe İspat Belgesi düzenlenebileceği açıklanmıştır.

 

 

 

TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16934678-163.99-00085092710
Konu : TUR-PAK Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Verilmesi

 

12/8/2022 tarihinde İslamabad’da imzalanan, 7436 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 24/3/2023 tarihli ve 6994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması (Anlaşma), 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
24/4/2023 tarihli ve 32170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca, Anlaşma kapsamında tercihli düzenlemeden yararlanacak ürünlerin tercihli menşei bir örneği Yönetmeliğin Ek-III’ünde yer alan TUR-PAK Menşe İspat Belgesinin ibrazıyla tevsik edilmektedir.

Ülkemizce düzenlenecek TUR-PAK Menşe İspat Belgelerine ilişkin başvuru, onay ve vize işlemleri Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden gerçekleştirilecek olup, TUR-PAK Menşe İspat Belgesinin önümüzdeki günlerde MEDOS’a aktarılması öngörülmektedir.
Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, 1 Mayıs 2023 ile TUR-PAK Menşe İspat Belgesi’nin MEDOS’a aktarılacağı tarih arasında kalan dönemde Türkiye’den Pakistan’a ihraç edilen ve Anlaşma kapsamında tercihli tarifeden yararlanmaya ehil eşyaya ilişkin olarak belgenin MEDOS’a entegrasyonunun tamamlanmasının ardından Yönetmeliğin 20 nci maddesine uygun olarak “Issued Retrospectively” (Sonradan Verilmiştir) meşruhatı tatbik edilmek suretiyle, sonradan TUR-PAK Menşe İspat Belgesi düzenlenebilecektir.

Bilgilerinize

Saygılarımızla