Banner

Taşınır Kültür Varlığı Ticareti Yapanlar Hk


Sayın Üyemiz,

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ekteki yazılarda; Kültür varlığı ticaretine ilişkin iş ve işlemler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve mezkur Kanun uyarınca hazırlanarak yürürlüğe giren "Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri İle Depoların Denetimi Hakkında Yönetmelik" kapsamında Bakanlık tarafından yürütüldüğü belirtilmektedir. Anılan Yönetmeliğin, "Ruhsat İsteme ve İzin" başlıklı 6. maddesinin (a) fıkrası "Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna taşınır kültür varlığı ticareti yapmak üzere ayrı bir ticarethanesi bulunduğuna dair tasdikli belge" hükmünü haiz olup bu minvalde de işyeri açmak için Bakanlıktan başvuru sırasında işyerlerinden bahse konu belge istenmektedir. Bu nedenle, Birliğimizden yukarıda bahsi geçen ve başvuru şartlarından biri olan belgenin, Odalar tarafında verildiği göz önüne alındığında bu belgeye sahip işletme sahiplerinin güncel listesinin iletilmesi Bakanlık tarafından talep edilmiştir.

Konuya ilişkin yazı ekte verilmiştir. 

Bilgilerinize 

Saygılarımızla