Banner

Sayın Üyemiz,

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği, Atık Yağ Üreticisinin Yükümlülükleri başlıklı 8. maddesinin ikinci fıkrasında "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13'üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, İl Müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür." hükmü ve Geçici 2. maddesinin birinci fıkrasında "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 01/07/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İl Müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınmasına ilişkin belgelendirme süresi 01/07/2021 tarihi itibariyle tamamlanacak olup halihazırda izin belgesi bulunmayan tesislere ilişkin gerekli bildirim, duyuru ve denetimlerin yapılması, anılan tarih itibariyle izin belgesi bulunmayan motor yağ değişimi yapılan işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağının bildirilmesi istenmektedir.

Bu bağlamda, motor yağı değişimi yapan işletmelerin 01/07/2021 tarihi itibarıyla mağduriyete uğramaması için sözkonusu tarihe kadar "Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi" almaları gerekmektedir.