Banner

Sayın Üyemiz,

a) 05.04.2022 tarihli ve 3534 sayılı TOBB yazısı.

b) Ticaret Bakanlığı'ndan 01.09.2023 tarihli ve 88626830 sayılı yazısına istinaden;

İlgi'de kayıtlı yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, Cezayir'e ilaç ve medikal ürünlerin ithalatında izin belgelerinin alınmasının zorunlu olduğu, ithalatçılar tarafından yapılacak ithalat izni başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler arasında "ithal edilecek ürünün menşe ülkesi ticaret odaları tarafından onaylı FOB fiyat listesi"nin de yer aldığı belirtilmiştir.

Yazıda, kimi ihracatçılarımızın bu belgeyi Odalarımızdan onaylatmakta güçlük çektiği yönünde şikayetlerinin bulunduğu ifade edilerek, anılan ülkeye ihracatımızın olumsuz etkilenmemesini teminen bahse konu hususun hassasiyetle değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Bu itibarla, ekte bir örneği sunulan ilgi (a)'da kayıtlı yazımızda açıklanan hususlar dikkate alınarak mezkur belge ile ilgili ihracatçılarımızın onay taleplerinin, gerekli inceleme yapılmak kaydı ile koşulları sağlayan belgeler için müspet bir şekilde sonuçlandırılabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize

Saygılarımızla