Banner

Avrupa Birliği Fit For 55 (55’e Uyum) Paketi Raporu (AYM-6) Hk.


Sayın Üyemiz,

Malumları üzere, 2019 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından yeniden büyüme stratejisi olarak da adlandırılan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) açıklanmıştır. Bu büyüme stratejisi, 2050 yılına kadar ilk iklim nötr kıta olma gibi çevresel boyutların yanında özellikle ekonomik ve ticari yönlere de sahiptir. AB; yeşil, kapsayıcı, rekabetçi ve kimseyi arkada bırakmama sloganı ile yeni bir ticari ve ekonomik sistem planlamaktadır. Avrupa Yeşil Mutabakatı, açıklandığı günden itibaren çeşitli politika alanlarında birçok strateji ile karşımıza çıkmaktadır ve gelinen noktada ihtiyaçlara göre mutabakat sürekli olarak güncellenmektedir. AB, AYM kapsamında sera gazı azaltım hedefini son olarak 2030’a kadar %55 oranında azaltma olarak açıklamış, bu hedefe ulaşmak için izlenecek politikaların ve tedbirlerin (iklim, ulaşım, enerji, arazi kullanımı, vergilendirme) yer aldığı “Fit for 55 Paketi”ni 2021 yılında açıklamıştır. Pakette, AB’nin Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) yeni sektörlere genişletilmesi (karayolu taşımacılığı ve binalarda emisyonun azaltılması gibi), sistemin güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yönelik direktifler, iklim değişikliğine karşı geliştirilen politikalardan en fazla etkilenen dezavantajlı grupları desteklemeye yönelik olarak finansman desteği amaçlı Sosyal İklim Fonu ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi başlıklar yer almaktadır. SKDM kapsamında ortaya konan AB’ye ihraç edilen ürünlerin içerdiği karbon emisyonuna göre bir vergiye tabi olması hususu AB ile ticaret yapan tüm ülkeleri yakından ilgilendiren en önemli mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan son güncelleme ile daha evvel SKDM kapsamında olacağı açıklanan demir çelik, çimento, alüminyum, gübre ve elektrik sektörlerine ek olarak organik kimyasallar, plastik polimerler, hidrojen ve amonyak ve belirli koşullar altındaki dolaylı emisyonları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Böylelikle, SKDM hesaplamaları ve üretimde kullanılan elektrik kaynaklı gibi dolaylı emisyonları da içeren bir dizi güncellemeler yapılmıştır. Bununla birlikte geçiş döneminin de Ocak 2023 yerine, Ekim 2023’te başlatılmasına ve 2026 yılına kadar sürmesine karar verilmiştir. İhracatının büyük bir kısmını AB’ye gerçekleştiren Türkiye için AYM sürecinde açıklanan her düzenleme büyük bir önem arz etmektedir.

AYM’nın getirdiği fırsatları ve tehditleri analiz ederek ihracatçılarımızı etkileyebilecek tüm başlıklar “Avrupa Birliği Fit for 55 (55’ e Uyum) Paketi (AYM-6) Raporu” ekte yer almaktadır.

Konu ile ilgili diğer raporlarara https://www.gaib.org.tr/tr/istatistik-ve-raporlar/2.html adresinde yer verilmektedir.

Bilgilerinize

Saygılarımızla

DÖKÜMAN LİSTESİ